MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Criteris de superació

Els criteris de superació de l'assignatura són:

- Carpetes d'aprenentatge i/o portafolios:  30%
- Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics: 70%
(Recuperables en 2a. convocatòria)
Es considerarà que el/la estudiant utilitza la convocatòria si presenta a supervisió a través de l'Aula Virtual el 60% o més dels treballs acadèmics de l'assignatura.