MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FBUJI14 - Dissenyar activitats didàctiques per al desenvolupament de l'alfabetització múltiple i la capacitació en l'expressió creativa utilitzant diferents llenguatges (audiovisual, icònic, textual, multimèdia, etc.) en educació primària.

FBUJI15 - Dissenyar activitats didàctiques que promoguen la capacitat en els xiquets i xiquetes de primària de buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per a transformar-la en coneixement.

FBUJI16 - Ser capaç de buscar, seleccionar, dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats didàctiques per a l'adquisició de la competència «Tractament de la informació i competència digital».

FBUJI17 - Ser capaç de dissenyar activitats i entorns d'aprenentatge en educació primària per a formar persones autònomes, eficaços, responsables, crítiques i reflexives.

FBUJI18 - Ser capaç de dissenyar i dur a terme experiències educatives que afavorisquen hàbits d'ús segur i saludable de la tecnologia en el centre escolar i en la llar.

FBUJI19 - Ser capaç d'utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en el desenvolupament professional del docent i l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Resultats d'aprenentatge

R20.6 - Elaborar el seu entorn personal d'aprenentatge per al desenvolupament professional docent.

R20.5 - Generar i avaluar activitats d'aprenentatge que promoguen l'ús segur i saludable de la tecnologia.

R20.4 - Dissenyar, avaluar i justificar de manera crítica la utilització de les tecnologies emergents en l'àmbit escolar i familiar.

R20.3 - Crear, en diferents llenguatges, activitats d'aprenentatge per a educació primària que promoguen l'alfabetització mediàtica.

R20.2 - Crear, en formats audiovisuals diversos, activitats d'aprenentatge per a educació primària que utilitzen adequadament les TIC, alineades amb el currículum oficial.

R20.1 - Crear activitats d'aprenentatge per a educació primària que utilitzen adequadament distints dispositius i promoguen la competència digital.