MP1854 - Religió, Cultura i Valors

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Participació en seminaris i/o tutories

5%

Criteris de superació

1) Avaluació de coneixements teòrics (70%). L’alumnat podrà triar entre la realització de dos exàmens parcials escrits o la realització d’un examen final escrit. Es necessita un mínim de 3.5 punts per a aprovar aquesta part teórica i sumar-li la nota de la part pràctica. Aquest examen és recuperable. A l’alumnat que opte per la realització de dos exàmens parcials, se li guardarà la nota del primer parcial en cas de que haja suspès el segon parcial.

2) Avaluació de coneixements pràctics (30%). Es desglosa en 2 activitats:

A) Elaboració i/o exposició de treballs individuals o grupals sobre l’aportació de les religions al món de la cultura (20%). Es necessita obtindre una puntuació mínima de 1 punt sobre 2 per a que puga fer mitja amb la nota teòrica. Aquesta prova es recuperable, repetint les pràctiques suspeses o no presentades en la següent convocatòria oficial.

B) Participació en tasques diàries i/o Seminaris per a l’elaboració d’un quadre comparatiu sobre les religions i els valors humans presents en elles (10%). Es necesita obtindre una puntuació mínima de 0.5 punts sobre 1. Aquesta prova es recuperable, repetint les tasques suspeses o no presentades en la següent convocatòria oficial.

La nota final serà el resultat de sumar totes dues avaluacions.

L’alumnat es considerarà presentat en una convocatoria oficial en el moment en que realitze l’examen escrit.

El professor podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació.