MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base dels exàmens, la participació en classe i els treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, etc.

La qualificació mínima per a superar l’assignatura serà de 5 sobre 10, en cadascun dels apartats. En el cas que l'estudiantat no presente algun dels treballs o només es presente a l'examen, la qualificació serà suspens, és a dir, ha de realitzar totes les proves que es demanen en l'avaluació. 

L'assignatura serà recuperable en segona convocatòria. Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria, caldrà haver lliurat els treballs obligatoris i haver aprovat l'examen final. Les qualificacions dels treballs/pràctiques aprovades es guardaran de la primera a la segona convocatòria. En aquest cas, l'alumnat podrà tornar a presentar alguns dels treballs per a modificar part de la nota de pràctiques. 

L'alumnat que no es presente a les convocatòries previstes serà considerat com a "no presentat"