MP1850 - Didàctica i Desenvolupament Curricular

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB07 - Analitzar i comprendre els processos educatius en l'aula i fora de l’aula relatius al període 6-12.

FB08 - Conèixer els fonaments de l'educació primària.

FB11 - Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula.

FB14 - Promoure accions d'educació en valors orientada a la preparació d'una ciutadania activa i democràtica.

FB15 - Saber abordar i resoldre situacions escolars de tipus divers en contextos multiculturals.

FB16 - Dissenyar, planificar, portar a terme i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge en l'aula.

FB17 - Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.

FB19 - Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

R06.11 - Valorar la importància de l'educació afectivoemocional, l'autoconeixement i demostrar la importància de transmetre seguretat i afecte a cada un dels alumnes.

R06.10 - Analitzar els criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge de l'educació primària i desenvolupar diferents tipus d'avaluació adaptant-se a les necessitats de l'alumnat.

R06.09 - Enumerar, descriure i analitzar els elements bàsics del currículum d'educació primària.

R06.08 - Identificar les àrees curriculars de l'etapa d'educació primària.

R06.07 - Dissenyar estratègies metodològiques i materials didàctics d'acord amb les necessitats i característiques de l'alumnat.

R06.06 - R06 – Donar suport, cooperar, respectar opinions i treballar en equip amb els companys i conèixer la importància que aquestes actituds suposen en l'activitat professional com a mestre.

R06.05 - Comparar i reflexionar sobre els processos d'ensenyança-aprenentatge a Espanya i en altres països.

R06.04 - Planificar el procés d'ensenyament-aprenentatge i ser capaç de plasmar-ho en una programació didàctica.

R06.03 - Entendre la importància de la planificació del procés d'ensenyament-aprenentatge i avaluar críticament les diferents perspectives respecte d'això i metodologies d'aprenentatge.

R06.02 - Conéixer i ser capaç de promoure les competències que han d'adquirir els estudiants.

R06.01 - Constituir l'aula com un espai democràtic en què preparar l'alumnat per a participar activament en la societat.