MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 1. Els coneixements sobre la llengua: el seu paper en la construcció de la competència comunicativa

2. L'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral. Processos, principis i activitats didàctiques
               2.1 Didàctica del llenguatge oral: objectius, metodologia i avaluació
               2.2 Models de jocs i exercicis dexpressió i comprensió oral
3. L'ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita. Des del començament fins al final de l'etapa. Processos, principis i activitats didàctiques
               3.1 Lensenyament de la lectura: enfocaments analítics i sintètics
               3.2 Didàctica de la lectura: models de seqüències de lectura oral i silenciosa
               3.3 L'avaluació de l'eficàcia lectora
               3.4 La cal·ligrafia
               3.5 L'ortografia, el vocabulari i el dictat
               3.6 La redacció

4. L'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte. Les llengües familiars i les llengües de l'escola: l'espanyol dels xiquets i xiquetes immigrants.

 

5. El currículum de llengua espanyola en l'educació primària. Els programes plurilingües a la Comunitat Valenciana.

6. La lliçó de llengua als llibres de text: models.
               6.1 ensenyament tradicional.
               6.2 enfocaments comunicatiu.
               6.3 ensenyament actual.
7 Mesura i anàlisi dels nivells de lectoescriptura.