MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

628 - Didàctica de l'Espanyol

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

M31 - Didàctica de l'Espanyol

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

MI1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

MP1011 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement

P35 - Didàctica de la Llengua i de la Literatura Espanyoles

MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Reconeixement