MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

a) La nota mínima exigida per a cada part serà, almenys, el 25% del valor d'aquesta. RECUPERABLE EN SEGONA CONVOCATORIA

b) Per a considerar-se presentat, l'alumnat ha d'haver assistit a les avaluacions i haver realitzat els treballs.RECUPERABLE EN SEGONA CONVOCATORIA

c) Per a la segona convocatòria, no es conserva la nota dels treballs pràctics ni dels projectes i s'han de repetir encara que estaren aprovats en la primera convocatoria..