MP1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats.

DD20 - Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.

DD22 - Conèixer el currículum de la llengua oral i de la llengua escrita de l'etapa.

DD24 - Conèixer els principis didàctics per a l'ensenyança-aprenentatge de la llengua oral i escrita.

DD26 - Conèixer les dificultats per a l'aprenentatge de les llengües oficials d'estudiants d'altres llengües.

DDUJI22 - Conèixer el procés d'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita.

DDUJI23 - Conèixer els principis d'ensenyament-aprenentatge de llengües en contacte.

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys.

FB25 - Identificar i conèixer les dificultats d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura.

Resultats d'aprenentatge

R12.9 - Aplicar el currículum de llengua espanyola als materials didàctics per a adaptar-los als diferents cursos de l'educació primària.

R12.8 - Detectar dificultats d'aprenentatge relacionades amb la lectura i l'escriptura en l'alumnat de 6 a 12 anys.

R12.7 - Planificar l'ensenyament-aprenentatge inicial de la llengua escrita segons les necessitats i el desenvolupament cognitiu i social de l'alumnat en el període de 6 a 12 anys.

R12.6 - Adaptar els programes lingüístics a les necessitats de l'estudiantat alòglota.

R12.5 - Fer ús de recursos i estratègies per al desenvolupament de les quatre habilitats lingüístiques bàsiques en l'alumnat de 6 a 12 anys.

R12.4 - Presentar propostes didàctiques basades en els principis de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua oral i escrita.

R12.3 - Aplicar el currículum als materials didàctics per a adaptar-los als diferents cursos de l'educació primària.

R12.2 - Identificar el potencial didàctic d'un enfocament integrat de llengües primeres en el context sociolingüístic valencià.

R12.1 - Valorar el llenguatge com a eina de comunicació, d'acord amb els principis científics corresponents.