Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

608 - Pràcticum I

622 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement

L07 - Pràcticum I

L21 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement

M07 - Pràcticum I

M22 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement

P08 - Pràcticum I

P25 - Pràcticum II

MP1847 - Pràcticum I

Reconeixement