MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Teories de l'organització escolar. 

Tema 2. Legislació i política educativa .

Tema 3. Tipus de centres educatius.

Tema 4. Estructura organitzativa del centre. Òrgans de govern, de coordinació i de participació.

Tema 5. Documents de planificació del centre.

Tema 6. Organització de l'aula: espais, temps i materials.

Tema 7. L'alumnat: admissió de l'alumnat i agrupacions.

Tema 8. Avaluació: de l'alumnat i del centre educatiu.

Tema 9: Relació del centre amb l'entorn.