MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a la part teòrica, la metodologia s'orienta a l'adquisició dels continguts de tipus conceptual que pertanyen al temari descrit prèviament, com ara: definicions, marc legal, elements dels centres i funcions, etc. La metodologia a emprar serà principalment de caràcter expositiu pel o per la docent i ha d'utilitzar recursos com l'exposició oral, l'ús de transparències i visionat de vídeos. A més, es tractarà de fomentar el debat i la reflexió crítica per l'alumnat mitjançant exemples i casos que donen lloc a diferents punts de vista. També es pot donar el cas que els i les alumnes preparen un tema i l’exposen a l’aula.

La part pràctica s'orienta a l'adquisició de continguts procedimentals i cal que l'estudiantat resolga una sèrie d’exercicis i activitats relacionats amb el temari,els quals ajudaran a comprende la teoria d'una manera més experiencial. Per aquesta banda es combinarà diversa metodologia: des del treball individual, treball per parelles però, majoritariament, treball grupal i cooperatiu. Alhora es plantejaran tasques de diferent caire, per exemple, aprenentatge basat en problemes (ABP), roleplay, simulacions o l'estudi de casos.També s'utilitzarà el video i el Kahoot com eines educatives.

D'altra banda, es permet l'ús de dispositius electrònics com l'ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil, sempre amb un sentit pedagògic per a la tasca plantejada (recerca d'informació, redacció de textos, accés al material de la pràctica, ús de l'Aula Virtual, etc.). Finalment, pel que fa als seminaris, es duran a terme tant en xicotets grups com amb el grup sencer, i es valorarà la presència i participació activa dels i les assistents. Com a metodologia principal, es fomentaran les xarrades d'experts i les dinàmiques de grup. L'assistència als seminaris també té caràcter obligatori.

L'assistència a les pràctiques té caràcter obligatori, la no assistència sense justificar penalitzarà en la nota pràctica fins a un 20%.