MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

40%

Participació en seminaris i/o tutories

10%

Criteris de superació

Sempre que es complisquen els requisits indicats més a baix, l'avaluació es realitzarà considerant els tres apartats següents: 

1. Un treball en grup a desenvolupar (Elaboració i exposició de treballs acadèmics): 40% 

2. La participació en classe i els treballs individuals i/o en grup derivats de les classes pràctiques, seminaris, etc. (Participació en seminaris i/o tutories): 10% (amb caràcter no recuperable).

3. Un examen final (Examen escrit): 50% (prova amb caràcter recuperable (en 2a convocatòria)).

És preceptiu assistir un mínim del 80% de les sessions pràctiques (ensenyaments pràctics, seminaris i tutories) per a ser avaluat/a dels apartats 1 i 2 en la primera convocatòria. En caso contrari el alumne s’avaluarà en segona convocatòria de la part pràctica.

És preceptiu obtindre una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 en l'examen final perquè aquest siga ponderat amb la resta de proves.

La puntuació obtinguda en les proves corresponents als apartats 1 i 2 es conservarà durant totes les convocatòries del curs.

Es considerarà "no presentat" a una convocatòria a l'alumnat que no realitze l'examen final corresponent.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació.