MP1846 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB09 - Analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.

FB10 - Conèixer el sistema educatiu actual del nostre país i els condicionants polítics i legislatius de l'activitat docent.

FB18 - Participar en la definició del projecte educatiu i en l'activitat general del centre atenent criteris de gestió i qualitat.

FB21 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor en relació amb l'individu i les famílies.

FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació, familiar i escolar.

Resultats d'aprenentatge

R02.7 - Reflexionar i qüestionar críticament els aspectes més importants que afecten l'educació.

R02.6 - Valorar la importància de l'estabilitat i la regularitat en l'entorn escolar com a factors que contribueixen al procés harmònic i integral de l'alumnat.

R02.5 - Implicar-se en projectes que propicien l'activitat investigadora i la innovació en els centres educatius.

R02.4 - Conèixer les estratègies per a un bon desenvolupament de la funció docent a través del perfeccionament i adaptació als canvis científics, pedagògics i socials.

R02.3 - Analitzar els elements que constitueixen el projecte educatiu d'educació primària.

R02.2 - Adquirir estratègies que fomenten el treball cooperatiu i el treball i l'esforç individual.

R02.1 - Ser capaç d'abordar situacions organitzatives que afecten els processos educatius en l'aula i fora d'ella en l'etapa d'educació primària.