MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Al llarg del temps, els pedagogs, els teòrics de l’educació i els mateixos ensenyants de llengua han mostrat que l’adquisició de destreses, habilitats i fins i tot coneixements teòrics sobre llengua es realitza de manera més efectiva mitjançant la mateixa acció constructivista de l’alumnat que no a través d’una simple recepció passiva. Tanmateix hi ha aspectes de les llengües, com la majoria de les qüestions ortogràfiques o flexives, que s’assimilen fins al domini amb pràctiques rutinàries.
Convé, doncs, cercar l’equilibri entre les activitats dissenyades segons les metodologies constructivistes, que possibiliten una adquisició molt sòlida de coneixements però amb molt de consum de temps, i les activitats dirigides de tipus conductista, potser no tan exigents i per això més breus. En qualsevol cas, la pretensió del professorat serà sustentar els processos d’ensenyament-aprenentatge de manera funcional: orientar el treball a la resolució de problemes. Es tracta de possibilitar que l'alumnat puga resoldre pel seu compte els problemes nous que se’ls presenten. Per tant, les característiques metodològiques seran la participació, per una banda, i la flexibilitat, per l’altra.
La tipologia de les activitats amb què s’explicitarà aquesta metodologia serà, per força, diversa. Pel que fa a la dinàmica, hi haurà exercicis de tipus:
• Individual: cadascú els ha de resoldre pel seu compte.
• Col·lectiu: per a resoldre en grup.
En relació al caràcter hi haurà exercicis de tipus:
• Específic: que focalitzen un aspecte concret.
• Global: que contenen aspectes o dificultats diverses.
Atenent primordialment a l’expressió escrita, els exercicis seran:
• Analítics: de reflexió gramatical.
• De transformació, amb tipologies molt diverses: substituir, completar, corregir, organitzar, adaptar, reformular, inserir, suprimir, alterar l’orde, resumir, amplificar, censurar, titular, puntuar... texts o frases donades.
• De creació: dirigits a inventar, construir, criticar un text, continuar-lo, canviar-lo de registre, etc.