MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Examen oral

10%

Criteris de superació

La qualificació es farà a partir dels resultats obtinguts en les activitats següents:
   • Un examen oral (apte/no apte) que valdrà un 10% de la nota final. No apte significa que l'assignatura està suspesa. L'apte es qualificarà entre 0,5 i 1. És recuperable en la segona convocatòria.
 
  • Un examen escrit que valdrà un 80% de la nota final. Es qualificarà entre 0 i 8. És recuperable en la segona convocatòria.
   • La presentació d’una ressenya que valdrà un 10% de la nota final. Es qualificarà entre 0 i 1. Només es presenta una vegada, abans del període d'exàmens, i no és recuperable.

La no presentació a qualsevol de les dos primeres activitats comportarà la qualificació de «no presentat» global.
Si la nota final no arriba a 5, l'assignatura està suspesa.