MP1844 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD12 - Conéixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).

DDUJI03 - Conéixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, especialment de les variants valencianes.

OP40 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu, descriptiu, expositiu i argumentatiu en llengua catalana.

OP41 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell C1).

OP42 - Reconéixer les característiques dels llenguatges específics en llengua catalana.

OP42 - Reconéixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell C1).

OP44 - Usar mètodes de revisió de textos, especialment amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell B2).

Resultats d'aprenentatge

R40.9 - Participar en debats i discussions de manera coherent, ordenada i respectuosa (nivell C1.2)

R40.8 - Captar les ironies, els sentits dobles i la informació implícita de textos i discursos (nivell C1.2)

R40.7 - Improvisar discursos sobre temes generals sense necessitat de preparació o sobre temes específics amb preparació (nivell C1.2)

R40.6 - Redactar amb correcció i adequació textos coherents i cohesionats de qualsevol classe, especialment els de l'àmbit acadèmic (nivell C1.2)

R40.5 - Llegir en veu alta textos de qualsevol classe, especialment els de l'àmbit acadèmic, amb correcció, genuidad fonètica, expressivitat i la cadència adequada (nivell C1.2)

R40.4 - Flexionar correctament noms, adjectius i verbs, oralment i per escrit (nivell C1.2)

R40.3 - Evocar patrons i models de prosa ben construïda per a produir discursos i textos més bons, més eficients i més bells (nivell C1.2)

R40.2 - Usar els diccionaris i les eines d'Internet amb cura i criteri per a evitar faltes orals i escrites (nivell C1.2)

R40.1 - Detectar els defectes (ortogràfics, flexius, lèxics, sintàctics, retòrics, fal·làcies) dels textos i discursos mal construïts en tots els àmbits d'ús, inclosos els mitjans de comunicació (nivell C1.2)