MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCERL). Aplicació de les habilitats lingüístiques (MCERL) en l’aula. Característiques lingüístiques del valencià. Alfabetització digital. Anàlisi, comprensió i producció de textos.

Els continguts precedents es desplegaran a través dels temes següents:

I. La variació lingüística.

II. Sistema fònic i ortografia.

III. Sintaxi i flexió.

VI. Anàlisi i producció de textos.