MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

L’avaluació es farà fonamentalment a partir d’un examen oral eliminatori i d’un examen escrit.

L'examen oral es farà en les hores de classe habilitades a tal efecte o en hores de tutoria. Serà recuperable en la 2a convocatòria. Qui no s'haja presentat a cap de les convocatòries de la prova oral, ja no podrà aprovar l'assignatura.

L’aprovat requereix la qualificació “apte/a” en l’examen oral i un 5 (sobre 10) -o més- en l’examen escrit. Com és obvi, les faltes (d'ortografia, de sintaxi, de lèxic,...) descompten 0,1 punts cadascuna de la nota final en la mesura que aparten del nivell exigible. L’examen escrit serà recuperable en la 2a convocatòria.

A més, es pot presentar un treball escrit voluntari. En aquest cas, tindrà un 10% del pes de la qualificació i s'ha de presentar abans d'entrar en el període d'exàmens. Aquest treball no serà recuperable i l'alumnat que el presente haurà de fer un exercici menys en la prova escrita.

Si algú no fa l'examen escrit, en la 1a o en la 2a convocatòria, la qualificació serà "No presentat/da".

De les parts (oral o escrita) aprovades en 1a convocatòria, no caldrà examinar-se en la 2a convocatòria.

Els detalls sobre els exàmens es faciliten en el programa d’aula.