MP1843 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD23 - Conèixer i dominar la comprensió i expressió oral i escrita en llengua catalana (nivell C1).

DDUJI14 - Reconèixer, identificar i analitzar textos contemporanis lingüísticament i segons el context comunicatiu en llengua catalana (nivell B2).

DDUJI15 - Usar mètodes de revisió de textos, en especial amb assistència de les noves tecnologies. Crear o modificar documents digitals perquè tinguen una llegibilitat alta en llengua catalana (nivell A2).

DDUJI60 - Conèixer reflexivament (nivell C1) les estructures i l'ús de la llengua catalana, en especial de les variants valencianes.

DDUJI61 - Crear, amb correcció lingüística i adequació estilística i contextual, textos (orals i escrits) de caràcter narratiu i descriptiu en llengua catalana.

DDUJI62 - Desenvolupar i usar la competència estilística per a crear textos en registres diversos o imitant estils en llengua catalana (nivell A2).

DDUJI63 - Llegir en veu alta amb genuïnitat fonètica i expressivitat en llengua catalana (nivell B2).

Resultats d'aprenentatge

R4.11 - Ser capaç de parlar en valencià-català amb una persona que haja conegut parlant en una altra llengua.

R4.10 - Valorar positivament el llenguatge en general i la llengua catalana en particular com a eina de representació de l'univers físic i psíquic i com a vehicle de creació i transmissió del saber i del pensament.

R4.09 - Participar en debats i discussions de manera coherent, ordenada i respectuosa (nivell C1.1).

R4.08 - Detectar els defectes (ortogràfics, flexius, lèxics, sintàctics, retòrics, fal·làcies) dels textos i discursos mal construïts (nivell C1.1).

R4.07 - Captar les ironies, els sentits dobles i la informació implícita de textos i discursos (nivell C1.1).

R4.06 - Improvisar discursos sobre temes generals sense necessitat de preparació o sobre temes específics amb preparació (nivell C1.1).

R4.05 - Donar formats adequats als documents escrits, tant a mà com amb l'ordinador.

R4.04 - Redactar amb correcció i adequació textos coherents i cohesionats de qualsevol classe.

R4.03 - Llegir en veu alta textos de qualsevol classe, en especial els de l'àmbit acadèmic, amb correcció, genuïnitat fonètica i expressivitat (nivell C1.1).

R4.02 - Flexionar correctament noms, adjectius i verbs, oralment i per escrit (nivell C1.1).

R4.01 - Usar els diccionaris i les eines d'Internet amb cura i criteri per a evitar faltes orals i escrites (nivell C1.1).