Temari

Temari

A continuació s’enumeren els apartats relatius al temari de l’assignatura de TFG. Tanmateix, queden ampliats i definits d’una manera més completa i actualitzada al curs actual en el document de Treball de Final de Grau:

- Planificació del TFG

- Persones implicades en el TFG

- Procés d’assignació del tutor o de la tutora del TFG i temàtica del TFG

- Modalitats del TFG

- Treball escrit: normes d’estil, extensió i estructura

- Dipòsit del treball escrit

- Defensa oral

- Informació sobre les convocatòries

- Avaluació i obtenció de matrícula d’honor

- Procediment de revisió de les qualificacions