Metodologia

Metodologia didàctica

El Treball de Final de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat, realitzat sota la tutela d'un professor o professora. El procediment docent per a l'elaboració del TFG es pot resumir en els següents ítems:

  1. La comissió de titulació ha d’aprovar i publicar una proposta amb els temes que  l’alumnat pot elegir per a realitzar el TFG, així com del personal docent tutor i dels criteris d’assignació. 
  2. L’assignació del tema i del tutor/tutora correspon a la persona responsable del TFG del títol, i només té validesa en el curs  acadèmic en què es troba matriculat l’alumnat.
  3. La titulació ha de publicar la relació amb les adjudicacions definitives a cada estudiant/estudianta del tutor/tutora i del tema del TFG.
  4. El tutor/a és responsable d’exposar a l’alumnat les característiques del TFG, d’assistir i orientar-lo en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’emetre un informe del treball que haja tutelat abans de la presentació.   
  5. L’alumnat ha de lliurar el treball i el document  on es fa constar si s’autoritza o no la seua publicació en obert.
  6. El TFG s’ha de defensar davant d’un tribunal avaluador constituït conforme a la normativa en vigor.
  7. L’acte de defensa consisteix en una exposició oral del TFG, que ha de ser pública, després de la qual el tribunal pot realitzar consideracions i preguntes a les quals ha de respondre l’alumnat.