Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

100%

Criteris de superació  1. El treball representa el 75% de la nota i la defensa oral el 25% (caràcter recuperable).
  2. L’alumnat no podrà superar el TFG si no obté una qualificació  d’aprovat per part del tribunal.
  3. La qualificació global ha de tindre en compte si s’han adquirit les competències  assignades al TFG en la memòria de verificació del grau.

Condició de “no presentat”: un TFG es considerarà no presentat quan l’estudiant o l'estudianta no defense oralment el seu TFG- I igual que en el cas anterior, l’estudiant o l'estudianta haurà de tornar a trametre el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatòria.