MP1837 - Taller de Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes es desenvoluparan a partir de les aportacions del professorat respecte als coneixements, activitats i instruccions necessaris en la comprensió de la matèria, per a aconseguir que l'estudiantat puga, a partir dels seus coneixements previs, construir progressivament els de l'assignatura.

S'utilitzaran altres fonts d'informació complementàries, perquè no siga la veu del professorat l'única que aporte coneixements a l'aula i per a enriquir el diàleg fluid que ha de donar-se entre els participants en el desenvolupament de l'assignatura.

Les classes es realitzaran al laboratori docent de l'àrea de Didàctica de la Matemàtica. S'hi treballarà a partir de la manipulació dels materials didàctics associats als diferents continguts de matemàtiques d'educació primària. L'estudiantat entrarà en contacte amb els materials  per a conéixer-los i analitzar-los, així com per a estudiar les possibilitats que ofereixen de cara al treball manipulatiu que ha de possibilitar el desenvolupament del pensament logicomatemàtic dels xiquets.

Com a complement d'aquesta tasca, els estudiants i estudiantes han de desenvolupar la seua creativitat, imprescindible en els mestres d'educació primària, i aplicar-la en el disseny i construcció de materials didàctics que puguen substituir als que es troben en el mercat i als quals, de  vegades, no es pot tindre accés per problemes econòmics o d'una altra índole.

Les consultes i tutories complementen les classes i podran realitzar-se de manera individual o en xicotets grups d'estudiants.

En els seminaris es realitzaran activitats formatives relacionades amb l'assignatura i amb els treballs que ha de realitzar l'estudiantat.

Es reserven dues hores per a l'examen escrit previst en les activitats d'avaluació que apareix descrit en l'apartat corresponent.