MP1837 - Taller de Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Prototips

20%

Criteris de superació

El desenvolupament de l'assignatura és eminentment pràctic i gran part del treball de la mateixa es realitza en classe. 

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de tres proves diferents. La primera consistirà en un treball que ha de recollir la informació completa i detallada de tots els materials didàctics estudiats en classe i que suposarà el 60% de la nota final. Un altre 20% de la mateixa s'obtindrà mitjançant la realització d'un examen escrit sobre els continguts treballats al llarg del curs i el 20% restant correspondrà al disseny i construcció de materials didàctics ideats per l'estudiantat. Es considerarà que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria oficial quan haja assistir a l'examen escrit.

Per a poder sumar les notes de les distintes proves que componen l'avaluació i obtindre, d'aquesta manera, la qualificació final de l'assignatura, la nota de cada una  ha de ser igual o superior a 4 sobre 10. Si per a l'obtenció de la qualificació d'alguna de les proves parcials es realitzen distintes activitats acadèmiques amb notes individualitzades, cada una d'aquestes també ha de ser igual o superior a 4 sobre 10 per a comptabilitzar-la en el còmput de la prova corresponent.

En la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic només caldrà repetir aquelles proves d'avaluació que no hagen superat el 4 en la 1a convocatòria. En cap cas es reservaran notes d'un curs acadèmic per un altre.