MP1837 - Taller de Matemàtiques

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI71 - Analitzar, criticar i seleccionar materials didàctics adequats per als diferents continguts del currículum de Matemàtiques en educació infantil i primària.

DDUJI72 - Conèixer materials didàctics i la seua utilització en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les Matemàtiques en educació infantil i primària.

DDUJI73 - Dissenyar i construir nous materials didàctics per a desenvolupar coneixements matemàtics com a complement i ampliació dels existents en el mercat.

Resultats d'aprenentatge

R51.3 - Elaborar materials didàctics de fabricació pròpia adequats per a treballar continguts matemàtics, que puguen complementar o substituir als ja existents en el mercat.

R51.2 - Saber proposar activitats relacionades amb els materials proposats i una metodologia més lúdica per a aprofitar l’interès natural dels xiquets i xiquetes pel joc i així ajudar a desenvolupar el pensament matemàtic en ells i elles.

R51.1 - Saber valorar, raonadament, si el material treballat és adequat o no per a aquest context, distingir quins continguts es poden treballar amb ell i quins usos d’aquest són aconsellables en l'aula de primària, així com criticar les limitacions que el material tinga.