MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD06 - Desenvolupar continguts mitjançant recursos didàctics adequats a aquesta etapa.

DD10 - Fomentar l'educació democràtica i valoració de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica.

DD21 - Conèixer els criteris de qualitat (lingüístics, temàtics i artístics) per a la selecció, l'ús i el gaudi de les obres literàries infantils.

DD22 - Conèixer el currículum de la llengua oral i de la llengua escrita de l'etapa.

DD25 - Conèixer la literatura infantil escrita en català, així com els recursos didàctics per a ensenyar a escriure i llegir textos literaris a l'aula de primària.

DD27 - Conèixer els principis bàsics per a l'ensenyament del català com a primera i segona llengua en contextos multilingües.

DD29 - Conèixer els principis didàctics per a ensenyar i avaluar de forma integrada amb les altres llengües del currículum els continguts específics de la llengua i la literatura infantil en català, en l'educació primària.

DD37 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en l'alumnat.

DDUJI44 - Ser capaç de realitzar un estudi crític dels mitjans de comunicació (cinema, TV, vídeo, publicitat, llenguatges interactius i multimèdia), des d'una òptica eminentment visual i amb perspectiva ètica.

Resultats d'aprenentatge

R35.22 - Poder incorporar al currículum escolar de DLL i DLIJ els valors de la solidaritat, de l'esperit democràtic, la tolerància, la capacitat de participació, l'acceptació de la diversitat i la corresponsabilitat

R35.21 - Tindre eines conceptuals i pràctiques necessàries en la seua formació inicial de mestre o mestra sobre diversitat sexual LGTBI, des de la LIJ, per a poder i garantir el respecte a la diversitat sexual (El dret a la igualtat ja la no discriminació, principis bàsics dels drets humans es recullen en l'articulat de la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 1, art. 2) i en la Constitució Espanyola (art. 14), així com en la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides el 26 de setembre de 2014 per a combatre la violència i la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere. Així mateix: exercici de la Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s'estableix el Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat. [2016/10425]

R35.20 - Tindre estratègies i eines conceptuals i pràctiques, des de la LIJ, sobre VDG necessàries per a identificar i transformar la violència de gènere des d'un model educatiu lligat a relacions afectivosexuals allunyades de la violència (normativa obligatòria en la formació inicial de mestres: article 7 de la Llei contra la violència de gènere. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció Integral contra la violència de gènere).

R35.19 - Tindre actituds i pràctiques investigadores en l'alumnat de formació inicial de mestre o mestra, afavorint estratègies i eines en la seua formació, per a analitzar, criticar i transformar les representacions culturals que promouen desigualtats socials, afavorint pràctiques alternatives igualitàries, que porten a poder afrontar els canvis legislatius educatius en matèria d'igualtat d'oportunitats i, concretament, de gènere, analitzant el model pedagògic vertebrador de la reforma educativa des de la LIJ, des d'un pensament divergent enfront d'un altre convergent. (Normativa obligatòria en la formació inicial de mestres: article 24 de la Llei d'igualtat. Llei orgànica 3/2007 de 22 de març de 2007 per a la igualtat efectiva d'homes i dones (art. 25 punt a, art. 24 a i b) i art. 24 c i q.)

R35.18 - Tindre formació en estratègies de pensament divergent i plural des de la metodologia de DLL i DLIJ, imprescindible en la innovació educativa.

R35.17 - Tindre experiència en la formulació i experimentació de procediments i estratègies innovadores de DLL i DLIJ des d'un treball participatiu, desafiador i gratificant.

R35.16 - Disposar d'un coneixement real de la metodologia dialògica necessària per a poder treballar com a mestre o mestra de manera crítica les habilitats lingüístiques amb els xiquets i les xiquetes a l'escola.

R35.15 - Tindre estratègies i eines conceptuals i pràctiques per a implementar la lectura crítica i dialògica a l'escola com a eina educativa per a una ciutadania crítica.

R35.14 - Tindre formació lligada a la DLIJ per al desenvolupament de projectes socials de lectura que incideixen en els hàbits de la població

R35.13 - Disposar d'estratègies i recursos per a treballar de manera multimodal, hipertextual i mitjançant multitasques la DLL i la DLIJ.

R35.12 - Tindre formació per a afrontar els nous alfabetismes relacionats amb la DLL i la DLIJ, lligats a les tecnologies digitals de la informació i la comunicació, i ser conscients de la multiplicitat de discursos i d'alfabetitzacions diferents.

R35.11 - Tindre formació per a poder fer la cerca i selecció d'informació lligada a la LIJ, especialment a través de la xarxa, des de l'ús de les noves tecnologies per a aquests propòsits.

R35.10 - Disposar de formació en el cànon de la LIJ i, també, de les noves produccions culturals lligades als clàssics i l'imaginari literari col·lectiu.

R35.09 - Tindre criteris acadèmics de DLIJ per a fer la selecció i ús dels llibres infantils i juvenils de qualitat estètica i literària, lligada a la formació de la competència lectora i la competència literària, l'ús efectiu de la biblioteca d'aula i el disseny de plans de lectura de centre (PLEC).

R35.08 - Implementar accions educatives d'èxit en la DLL i la DLIJ que transformen situacions de desigualtat social.

R35.07 - Disposar d'eines i estratègies per a abordar els diversos gèneres de LIJ (novel·la, conte, poesia i teatre), així com de productes textuals més complexos on interactuen text i imatge (àlbum, còmic i novel·la gràfica) que cal treballar a l'escola.

R35.06 - Disposar de recursos de DLIJ per a fomentar experiències d'educació literària que faciliten el contacte amb tots aquells textos en els quals es fa patent la identitat cultural i lingüística del nostre poble i de la humanitat en general.

R35.05 - Poder analitzar el currículum de DLL i de DLIJ d'una manera no fragmentada, relacionar-lo amb la vida quotidiana, i fomentar l'educació per a la llibertat i la democràcia

R35.04 - Poder articular un marc textual ampli en la DLL a partir de les característiques dominants, i analitzar els aspectes comunicatius següents: escoltar, parlar, escriure i llegir, com a elements a tindre en compte en els processos de resolució de problemes.

R35.03 - Ser conscient del poder del llenguatge en la vida personal i social de les persones afavorint un canvi ètic social, des de la construcció escolar d'interaccions dialògiques, des de la relació entre competència comunicativa i educació democràtica lligades a la DLL i la DLIJ.

R35.02 - Poder entendre el llenguatge com a instrument de formalització i estructuració del pensament, de comunicació personal i interpersonal, de representació de la realitat i d'integració activa d'una determinada cultura.

R35.01 - Analitzar des de la Didàctica de la Llengua i la Literatura (DLL) i la Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil (DLIJ) els prejudicis lingüístics i les actituds discriminatòries en una situació de conflicte d'una llengua minoritzada.