MP1830 - Formes de Vida i Paisatges Històrics

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

La qualificació global de l’estudiantat es farà ponderant les següents proves:

a)      Elaboració i exposició de treballs o projectes (50%).

b)      Dossier de pràctiques i tasques (25%), i

c)      Quadern d’aprenentatges d’aula (25%).

 

Per a superar l’assignatura cal:

·         Realitzar totes les activitats exigides durant el curs i obtenir una nota mitjana global igual o superior a 5 sobre 10 (recuperable en 2a convocatòria).

·         L’estudiantat que no presente totes les activitats exigides tindrà com a qualificació final de l'assignatura “No presentat”.