MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

Sempre que es complisquen els requisits indicats més a baix, la ponderació de les diferents proves avaluables serà la següent (sobre un màxim de 100 punts):

  • Examen escrit: 20 punts (prova amb caràcter recuperable (en 2a convocatòria)).
  • Memòries i informes de pràctiques: 60 punts (amb caràcter recuperable (en 2a convocatòria)).
  • Observació/execució de tasques i pràctiques: 20 punts (amb caràcter no recuperable).
És preceptiu obtindre una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 en l'examen per a superar l'assignatura. En cas d'obtindre's una puntuació menor, la qualificació global que constarà en la convocatòria corresponent serà l'obtinguda en l'examen (expressada sobre 10).
Per a poder optar al 20% corresponent a l'apartat “Observació/execució de tasques i pràctiques” és imprescindible assistir a un mínim del 80% de les pràctiques.
Aquelles proves d'avaluació superades en primera convocatòria no seran susceptibles d'avaluació en segona convocatòria.
L'alumnat que es presente a l'examen tindrà la consideració de presentat a la convocatòria.