MP1829 - El Laboratori Escolar en Ciències

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI05 - Aprendre tècniques experimentals

DDUJI40 - Desenvolupar continguts per mitjà de treballs experimentals.

DDUJI41 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana

Resultats d'aprenentatge

R46.3 - Ser capaç d'aplicar els coneixements i els procediments científics a situacions reals de la vida quotidiana.

R46.2 - Ser capaç de promoure el pensament científic i l'experimentació mitjançant l'elaboració d'activitats adequades per a l'exploració del medi natural i tecnològic per part dels xiquets i xiquetes en educació primària.

R46.1 - Disposar d'habilitats i estratègies científiques i tecnològiques (procediments i ús d'instruments) que ajuden a raonar i comprendre situacions problemàtiques de la vida quotidiana.