MP1824 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En el procediment d'aprenentatge, al llarg del curs, s'utilitzen diferents mètodes didàctics en funció dels objectius a assolir:

- Exposició i plantejament pel professorat de continguts i de qüestions bàsiques del temari.

- Resolució d'exercicis i de problemes.

- Aprenentatge per projectes.

- Aprenentatge cooperatiu.

- Anàlisi crític de materials i recursos.