MP1824 - Didàctica de les Ciències Socials: Història

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD07 - Comprendre i adquirir els principis bàsics i els coneixements específics de la història i la seua didàctica.

DD08 - Conèixer el currículum escolar de les ciències socials en allò que s’ha referit a la història.

DD09 - Integrar l’estudi històric des d’una orientació instructiva i cultural.

DD10 - Fomentar l’educació democràtica i valoració de les institucions públiques i privades per a la convivència pacífica.

DD13 - Planificar i desenvolupar les estratègies didàctiques més adequades per a afavorir l’adquisició d’aprenentatges significatius en els coneixements relacionats amb les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

R33.8 - Dominar els instruments necessaris per a comprendre la noció de temps i les maneres de mesurar-la i representar-la.

R33.7 - Examinar problemes socials rellevants i les seues perspectives per a fer una prospectiva temporal.

R33.6 - Construir recursos i activitats d'aprenentatge didàctiques a l'aula per a analitzar els processos de canvi històrics.

R33.5 - Seleccionar críticament materials i recursos didàctics sobre la història adequats a cada cicle de primària.

R33.4 - Reconèixer el valor i la importància del patrimoni cultural com a testimoniatge d'altres èpoques i forma d'expressió a preservar i transmetre.

R33.3 - Identificar les finalitats i els continguts de la història en el currículum de les ciències socials d'educació primària.

R33.2 - Aplicar eines didàctiques variades per a mostrar processos de canvi i esdeveniments històrics des d'una perspectiva global.

R33.1 - Utilitzar models didàctics per a treballar la temporalitat a l'aula i crear iniciatives didàctiques innovadores.