MP1823 - Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Les Ciències Socials i la Geografia.
Què és la geografia. La didàctica de la geografia.

2. La construcció del concepte d'espai.
La construcció de representacions. El mapa cognitiu. Les relacions espacials projectives i euclidianes.

3. Orientació, percepció i representació de l’espai.
Nocions bàsiques d’orientació espacial i lectura de mapes. Percepció i representació a escala d’espais coneguts. La representació de la Terra.

4. El sistema solar i la Terra.
El cel i els astres. El planeta Terra: característiques físiques i moviments.

5. El temps atmosfèric i el clima.
L'aire i els fenòmens atmosfèrics. Temps i clima. Els principals climes i les característiques bàsiques.
El cicle de l’aigua.

6. El medi físic i el paisatge.
Formes de relleu i accidents geogràfics. Els elements que configuren el paisatge. Observació i descripció del paisatge. L'organització del territori.
Els rius i l’ús de l’aigua.

7. La població, l'activitat econòmica i les institucions.
Demografia. La població i el fenomen de les migracions. Les administracions i l’organització social, política i territorial.
Els sectors productius i l’activitat econòmica.

8. Construcció de procediments i recursos didàctics.
Identificació i localització d’elements rellevants. Ús d’aparells de mesura. Recollida, representació i anàlisi de dades. Planificació d’itineraris. La unitat didàctica de geografia.