MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

6. Temari


BLOC 1. FONAMENTACIÓ METODOLÒGICA I DIDÀCTICA.

1. Música i educació primària (contextualització)


BLOC 2. APORTACIONS DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

2.  Principals metodologies d'educació musical.

3.  L'educació auditiva.

4.  L'expressió Instrumental.

5.  L’expressió corporal. Ritme i moviment.


BLOC 3. L'EXPRESSIÓ MUSICAL DES DEL CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

6. Didàctica del llenguatge musical. Lectoescriptura de la música.

7. La cançó.

8. Música popular, músiques del món i cançoners.


*Atenent la importància dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS), el temari es vertebra dirigint-se a la conscienciació dels mateixos, a través del treball per projectes, com una eina més d'aprenentatge.