MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

Elaboració i/o exposició de treballs: 10%. Recuperable en segona convocatòria.

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers: 30%. Recuperable en segona convocatòria.

Observació/execució de tasques i practiques: 60%. Recuperable en segona convocatòria.

En segona convocatòria cal presentar-se únicament de les proves no superades en la primera convocatòria. La valoració de les proves superades es conservarà durant totes les convocatòries del curs acadèmic.

En primera convocatòria unicament es considerarà com a presentat aquell alumnat que realitze almenys el 60% de les activitats d’avaluació. L’alumnat que no realitze cap prova d’avaluació en segona convocatòria necessariament es considerarà com a no presentat a aquesta.​