MP1822 - Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Primària

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI46 - Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seues implicacions educatives.

DDUJI47 - Conèixer les teories sobre l’adquisició i desenvolupament d’aprenentatges corresponents.

DDUJI48 - Conèixer i utilitzar cançons per a promoure l’educació auditiva, rítmica i vocal.

DDUJI49 - Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió musicals.

Resultats d'aprenentatge

R24.4 - Participar en els aprenentatges actius i participatius necessaris per a la docència en educació musical

R24.3 - Conéixer i saber aplicar els conceptes, continguts, programes i formes metodològiques i d'aproximació a la música en educació primària

R24.2 - Reconéixer i valorar la importància de la formació en educació musical com a base per a la seua formació personal i per a la seua aplicació a l'aula d'educació primària

R24.1 - Planificar i desenvolupar unitats i projectes didàctics que tinguen com a eix central la música per a les diferents etapes educatives de manera seqüenciada, relacionada amb altres àrees, continguts transversals així com relacionats amb els diferents contextos culturals