MP1818 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Per a la qualificació final de l'assignatura es tindran en compte els següents aspectes.

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) suposarà un 40% de la nota final, serà necessari traure un 4,5 d'un màxim de 10 per a poder amitjanar amb la resta de proves.

Observació/execució de tasques i pràctiques suposarà un 20% de la nota final. L'assistència a les pràctiques no és obligatòria. Esta part no serà recuperable per a la segona convocatòria.

Elaboració i/o exposició de treballs suposarà un 40% de la nota final. Només es podran recuperar els treballs que hagen sigut presentats en la primera convocatòria i consten com a suspesos. Si durant el curs no s'ha lliurat cap treball, es podrà fer un treball que tinga un valor del 10% de la nota de l'assignatura per a tenir opció d'aprovar-la.

Tant les pràctiques de laboratori com els treballs s'han de realitzar durant el curs segons el calendari establert. Per tant, no es podrà fer cap pràctica de laboratori ni entregar cap treball una vegada hagen finalitzat les classes.

Tant per a la primera com per a la segona convocatòria la nota final de l'assignatura serà la suma de la nota de l'examen (si has tret almenys 4,5 sobre 10) i les notes obtingudes en les pràctiques i treballs. Si la nota és de 5 sobre 10 punts es considera aprovat.

Per a la segona convocatòria es podrà recuperar l'examen i els treballs fets durant el curs que no hagen sigut aprovats en el seu moment. No serà recuperable en la segona convocatòria la part de les pràctiques.

Es considerarà presentat a la convocatòria l'alumnat que es presente a l'examen de la primera i/o segona convocatòria. 

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que hi hagen en les activitats d'avaluació.