MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Les ciències de la naturalesa en els aspectes fisicoquímics en el currículum d'Educació Primària

1. Matèria. Propietats i transformacions de la matèria.
2. Energia. Manifestacions i transferències d'energia.

Tema 2.  Metodologia de les ciències experimentals

1. Procediments.matèria.
2. Llenguatge científic. Unitats físiques: conceptes generals. Mesura de magnituds.

Tema 3.  Recursos en l'ensenyament de la Física i Química

1. El treball al laboratori. Experiments senzills de laboratori sobre continguts de Física i Química del currículum d'Educació Primària: disseny i realització.
2. Simulació. Utilització de models en l'ensenyament de la Física i Química. Funcions. Tipus de models. Limitacions dels models.
3. Lectures sobre temes rellevants en Física i Química. Comentaris crítics de textos.

Tema 4. La comprensió de la ciència. Idees de l'alumnat en Física i Química

1. Origen i característiques de les idees de l'alumnat.
2. Implicacions en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les ciències experimentals.
3. Estratègies i instruments per a posar de manifest les idees de l'alumnat.
4. Idees de l'alumnat sobre alguns conceptes bàsics en Física i Química.