MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Classes teòriques presencials en les quals s'exposen els continguts per part del professorat. En aquestes classes també es poden realitzar algunes activitats en gran grup.

Classes pràctiques presencials en què es realitzen experiments de laboratori en grup xicotet. En començar les classes s'organitzen els grups. L'estudiantat ha de portar-hi un quadern-diari de laboratori.