MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Sempre que s'acomplisquen els requisits exposats a sota, la ponderació de les distintes proves avaluables serà la següent (sobre un màxim de 100 punts):

-        Examen escrit: 70 punts (prova amb caràcter recuperable (en 2a convocatòria)).

-        Memòries i informes de pràctiques: 20 punts (amb caràcter no recuperable).

-        Observació/execució de tasques i pràctiques: 10 punts (amb caràcter no recuperable).

L'examen consistirà en una prova escrita sobre continguts, tant teòrics com pràctics, de l’assignatura. Aquesta prova inclourà una part destinada a avaluar el nivell assolit en els procediments i continguts treballats al laboratori. La corresponent part serà degudament indicada a l’examen, i comptarà un 15% d’aquest.

És preceptiu obtenir una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 a l’examen (o, el que és igual, 28 punts sobre 70) perquè aquest siga ponderat amb la resta de proves.

Per a poder ser avaluat de les memòries i informes de pràctiques, és imprescindible haver assistit a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de laboratori que es realitzen.

L'estudiantat que es presente a l'examen tindrà la consideració de presentat a la convocatòria.