MP1817 - Didàctica de la Física i Química

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Comprendre els principis bàsics i  lleis fonamentals de les ciències experimentals (Física i Química)

DD02 - Conèixer el currículum escolar d’aquestes ciències

DD03 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana

DD04 - Valorar la ciència com fet cultural

DDUJI25 - Aprendre tècniques experimentals

DDUJI26 - Conéixer la metodologia científica

DDUJI27 - Desenvolupar continguts mitjançant treballs experimentals

Resultats d'aprenentatge

R25.7 - Disposar de les habilitats i estratègies científiques i tecnològiques (procediments i ús d'instruments) que ajuden a raonar i comprendre situacions problemàtiques de la vida quotidiana

R25.6 - Ser capaç de desenvolupar continguts del currículum de l'àrea de ciències mitjançant el disseny de propostes didàctiques que, vehiculades per recursos digitals, permeten l'adquisició de les competències cientificotècniques que la societat actual demanda

R25.5 - Ser capaç de promoure el pensament científic i l'experimentació mitjançant l'elaboració d'activitats adequades per a l'exploració del medi natural i tecnològic per part dels i les escolars

R25.4 - Ser capaç d'analitzar i diagnosticar les idees alternatives usuals dels xiquets i xiquetes en temes relatius a matèria, energia i màquines, així com de dissenyar activitats o materials conduents a modificar tals idees alternatives

R25.3 - Ser capaç d'analitzar i seqüenciar els continguts de caràcter físic-químic del currículum escolar, en relació a les seues dificultats d'aprenentatge i a les possibilitats que ofereix cada contingut per al desenvolupament de competències bàsiques en ciència i tecnologia

R25.2 - Poder sustentar amb arguments professionals les competències cientificotècniques bàsiques que la ciutadania necessita per a desenvolupar-se en la societat actual

R25.1 - Disposar dels coneixements i estratègies que permeten mantindre una actitud crítica i autònoma davant la lectura de textos de naturalesa científica, per a interpretar-los, avaluar-los i prendre decisions personals fonamentades sobre aquests