Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I. Llenguatge i expressió musical

TEMA 1.     La música i els elements constitutius.

1.1. Definicions de la Música. 

1.2. El so, el ritme, la melodia, l'harmonia.

TEMA 2.     Les qualitats del so i la representació gràfica. Pràctica de la lectoescriptura musical.

2.1. Definicions de les qualitats del so.

2.2. Aprenentatge de la lecto-escriptura musical.

2.3. Procediments.

TEMA 3.     Les relacions dels sons: intervals, escales i modalitat. Harmonia i instrumentació escolar.

3.1 Les relacions intervàl·liques dels sons.

3.2. Construcció d'escales.

3.3. Modalitat i Tonalitat.


BLOC TEMÀTIC II. La música com a mitjà educatiu d'expressió i percepció.

TEMA 5.     La veu humana. Classificació de les veus. Pràctica vocal. Cançons.

5.1. Evolució i característiques de la veu humana.

5.2. Classificació de les veus.

5.3. Procediments per a la pràctica vocal.

5.4. Repertori vocal: Cançoner I.

TEMA 6.     Organologia. Pràctica instrumental.

6.1. Classificació dels instruments.

6.2. Procediments per a la pràctica instrumental.

6.3. Repertori Instrumental: Cançoner II.

TEMA 7.     Evolució històrica de l'estil i la forma a través de les audicions.

7.1. L'evolució de l'estil al llarg de la història de la música

7.2. Formes musicals: classificació i evolució.

7.3. Audicions musicals

TEMA 8.     Les noves tecnologies com a mitjà de percepció i d'expressió musical.

8.1. Hardware i software musicals.

8.2. Aplicacions didàctiques de les noves tecnologies a la Música i l'Educació Musical

8.3. Procediments.