Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

601 - Formació Instrumental I

602 - Formació Vocal i Auditiva

606 - Llenguatge Musical I

613 - Llenguatge Musical II

615 - Conjunt Instrumental

633 - Història de la Música i del Folklore

MP1816 - Música

Reconeixement

MI1022 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

MP1816 - Música

Reconeixement

MP1016 - Música

MP1816 - Música

Reconeixement