Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

MODEL DE CONCRECIÓ DEL SISTEMA D’AVALUACIÓ

Avaluació contínua +Avaluació Parcel·lada [AC+AP]

Avaluació final [AF]

Es duu a terme en la 1a convocatòria, durant el procés d’aprenentatge de l’assignatura, per mitjà d’activitats/tasques de l’Aula Virtual. Els criteris per a superar-les i les dates de lliurament, estan en funció de la programació  de cadascuna d’elles i de cada part de l’assignatura. La nota final, és la suma de totes les activitats superades.

En el cas de no superar alguna tasca/activitat, l’avaluació contínua es complementa amb el resultat d’una prova parcel·lada, on sols s’avaluen aquelles activitats/tasques que no s’han superat. En aquest cas, la nota final, es la mitjana entre la resultant de les activitats superades en l’Avaluació contínua i la de l’Avaluació Parcel·lada.

L’examen avalua el 100% de cada part de l’assignatura. És l’opció que s’ha de fer si no es segueix l’avaluació contínua o si no se supera aquesta, en la 1a convocatòria.

TEORIA

(Examen teòric)

Les activitats/tasques s’han de lliurar al final de cada unitat temàtica. El valor d’aquesta part, és el 30% de l’assignatura.

Contestació a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic, relacionades amb el temari i algunes de les audicions que figuren en l'annex d'audicions.

Les activitats/tasques no superades, s’inclouen i s’avaluen en una Prova Parcel·lada, al final de l’assignatura.

Cal superar totes les activitats/tasques per aprovar l’assignatura en aquesta modalitat. No Recuperable en 2ª convocatòria.

L’examen avalua el 100% d’aquesta part de l’assignatura. Examen o exàmens teòrics: (30%)

Contestació a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic, relacionades amb el temari i algunes de les audicions

que figuren en l'annex d'audicions.

Recuperable en 2ª convocatòria

PRÀCTICA

(Observació/execució de tasques i pràctiques)

Pràctica vocal-instrumental

En aquest cas, l’avaluació és sumativa, per tant una activitat no superada, pot ser recuperada en una activitat/tasca posterior, fins i tot la última.

S’han de lliurar la interpretació de les cançons, del repertori vocal-instrumental, treballat a classe i/o de repertori lliure.

Cal superar aquesta part per aprovar l’assignatura en aquesta modalitat.

La pràctica vocal-instrumental puntua un 30%.

Recuperable en 2ª convocatòria.

Pràctica vocal-instrumental

L’examen avalua el 100% d’aquesta part de l’assignatura. S’han de lliurar la interpretació de les cançons, del repertori vocal-instrumental, treballat a classe i/o de repertori lliure.

La pràctica vocal-instrumental puntua un 60%

Recuperable en 2ª convocatòria.

Projecte

Les activitats/tasques s’han de lliurar al llarg de les distintes fases d’elaboració d’un projecte pràctic relacionat amb la pràctica musical, de manera grupal.

El projecte puntua un 30% de la part global de l’assignatura.

Recuperable en segona convocatòria de manera presencial.

CONCERT

(Elaboració i/o exposició de treballs)

Assistència a un concert i presentació d’un comentari (10%).

No recuperable en 2ª convocatòria.

Assistència a un concert i presentació d’un comentari (10%).

Recuperable en 2ª convocatòria

SUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA

·  Cal superar totes les parts per aprovar l’assignatura en aquesta modalitat.

·  La nota final es calcula amb els percentatges de tots els apartats i ha de ser superior a 5 per superar l'assignatura.

·  En cas d'aprovar alguna part en la primera convocatòria, es guarden les qualificacions per a l’Avaluació Final [AF] de la segona, no hi ha opció a modificar les qualificacions guardades.

·  Es considerarà NO PRESENTAT, l'estudiant que no es avaluat de cap dels apartats, d’aquesta modalitat d'avaluació.

·  Cal superar totes les parts per aprovar l’assignatura en aquesta modalitat.

·  La nota final es calcula amb els percentatges de tots els apartats i ha de ser superior a 5 per superar l'assignatura.

·  En cas d'aprovar alguna part en la primera convocatòria, es guarden les qualificacions per a l’Avaluació Final [AF] de la segona, no hi ha opció a modificar les qualificacions guardades.

·  Es considerarà NO PRESENTAT, l'estudiant que no es avaluat de cap dels apartats, d’aquesta modalitat d'avaluació.

·  Cada defecte de forma en la presentació o en la tramesa, restarà 0,5 en la tasca o activitat afectada.