MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC TEMÀTIC I. Educació inclusiva intercultural

Tema 1. Educació per a la diversitat en el s. XXI

1.1. Educació per a la diversitat en el s. XXI: reptes i necessitats emergents

1.2. Conceptes bàsics: diversitat, diferència, desigualtat, inclusió, exclusió, equitat.

Tema 2. Models educatius de gestió de la diversitat

2.1. Evolució històrica dels models educatius: de la compensació a la inclusió

2.2. Marc legislatiu: acords internacionals, legislació nacional i autonòmica

2.3. Educació inclusiva intercultural: objectius i estratègies

BLOC TEMÀTIC II. L'ESCOLA COM A ORGANITZACIÓ INCLUSIVA INTERCULTURAL

Tema 3. L’escola inclusiva

3.1. Característiques i dimensions de l’escola inclusiva

3.2. Estratègies organitzatives per a la gestió de la diversitat i pràctiques inclusives

3.3. Experiències nacionals i internacionals d’escola inclusiva i intercultural

Tema 4. Suport educatiu, cultura col·laborativa i participació comunitària

4.1. Suport educatiu

4. 2. Col·laboració docent

4.3. Participació comunitària

Tema 5. La diversitat afectivo-sexual

5.1. Conceptes bàsics

5.2. Diversitat sexual i escola.

Tema 6. Educació emocional en l'escola inclusiva 

6.1. Educació emocional i escola inclusiva.

6.2. Les emocions i la seua funció adaptativa per a la vida.

6.3. Com gestionem els processos emocionals? 

6.4. La formació del docent per a acompanyar a l'alumnat en la gestió emocional.

Tema 7. La resiliència i el dol en la formació dels docents. 

7.1. La resiliència.

7.2. Resiliència en les escoles. El professional resilient.

7.3. El dol en adults i  el dol en xiquets. Pautes d’intervenció.

Tema 8. El benestar i l’autocura del docent. 

8.1. Benestar: fonaments i estratègies.

8.2.  Elements de l’autocura. 

8.3. El burnout i l’engagement docent.