MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 2 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

600 - Educació Física i la seua Didàctica

O50 - Jocs Aplicats a l'Educació Física

O51 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

M16 - Didàctica de l'Educació Física I

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

M30 - Didàctica de l'Educació Física II

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

MP1010 - Didàctica de l'Educació Física

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement

O50 - Jocs Aplicats a l'Educació Física

O51 - Les Activitats Recreatives i en la Natura

P02 - Educació Física i la seua Didàctica

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Reconeixement