MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura serà l'obtinguda per:

  • Examen escrit, suposa el 80% de la nota final. Recuperable en 2a convocatòria.
  • Participació voluntària en seminaris o activitats proposades, suposa el 20% de la nota final. No recuperable en 2a convocatòria.

No realitzar alguna de les activitats proposades en els seminaris suposa la pèrdua de la part de nota corresponent en el mencionat seminari, tant en 1a com en 2a convocatòria, ja que la nota dels seminaris s'utilitzarà en les dues convocatòries ordinàries del curs acadèmic durant el qual s'han realitzat aquests. En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries, l'alumnat s'ha de presentar en un altre curs acadèmic. Durant el desenvolupament del mencionat curs, s'han de tornar a realitzar les activitats proposades com a seminaris.

Perquè un estudiant o estudianta es considere presentat a l'assignatura ha d'acudir a la convocatòria oficial d'examen. En cas de realitzar les activitats dels seminaris, si decideix no presentar-se a l'examen, no es considerarà presentat a l'assignatura.

Per a poder afegir la nota de l'examen de la convocatòria oficial a la nota obtinguda en els seminaris, la qualificació de l'examen de la convocatòria oficial ha de ser igual o superior a 4 sobre 10.

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació, fins a un màxim de 0,1 punts per falta.