MP1806 - Didàctica de les Matemàtiques I

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD15 - Conèixer el currículum escolar de Matemàtiques en Educació Primària

DD16 - Desenrotllar la capacitat per a analitzar, raonar i comunicar situacions matemàtiques

DD17 - Conèixer, interpretar, modelitzar, representar, plantejar i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana

DD18 - Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars de la història i del pensament científic

DD19 - Desenvolupar i avaluar continguts del currículum per mitjà de recursos didàctics apropiats.

DDUJI20 - Conéixer els processos de simbolització matemàtica.

DDUJI21 - Preparar, seleccionar i/o construir materials didàctics i capacitat per a utilitzar-los en el marc específic de l’educació matemàtica

DD14.1 - Adquirir competències bàsiques en educació matemàtica referents a nombres naturals.

Resultats d'aprenentatge

R18.8 - Entendre i produir la simbolització adequada que facilite l'ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques de l'etapa d'educació primària relacionades amb l'assignatura

R18.7 - Crear dispositius didàctics que facen treballar amb interès i sorpresa als seus futurs estudiants i estudiantes els continguts relacionats amb l'assignatura.

R18.6 - Abstraure i relacionar els continguts matemàtics de l'assignatura que poden sorgir en una activitat relacionada amb ciències experimentals o socials i així fer comprendre als seus futurs i futures alumnes que les matemàtiques són un potent instrument que resol problemes de diferents àmbits relacionats amb la ciència.

R18.5 - Cercar i comprendre la normativa actualitzada que té aplicació en l'àmbit de la seua futura professió com a mestre o mestra.

R18.4 - Saber valorar, raonadament, quan se li propose treballar amb un material i un context amb xiquets i xiquetes d'educació primària, si aquest material és adequat o no per a aqueix context, amb la distinció de quins continguts de l'assignatura es poden treballar amb aquest i quins usos d'aquests són aconsellables a l'aula de primària, així com criticar les limitacions que el material tinga.

R18.3 - Entendre, analitzar i reproduir models i situacions susceptibles de ser problemes matemàtics, perquè de la seua resolució es genere coneixement matemàtic en els seus futurs i futures alumnes referit a l'assignatura.

R18.2 - Entendre, analitzar i reproduir situacions reals que servisquen com a context sociocultural per a treballar els diferents continguts de matemàtiques de l'assignatura.

R18.1 - Conèixer la formació dels conjunts numèrics dels nombres naturals i enters, així com els processos que ha de treballar a l'aula de primària per a poder construir amb l'alumnat els algoritmes necessaris que els permetran entendre i aplicar les operacions en cada conjunt.