Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD28 - Desenvolupar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i sociocultural de la llengua anglesa.

DDUJI16 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

DDUJI17 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tant generals, com lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en l'aula de llengua anglesa.

DDUJI18 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial al recurs a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.

DDUJI19 - Desenvolupar els recursos d'aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d'actituds i representacions positives i d'obertura a la diversitat lingüística i cultural en l'aula.

Resultats d'aprenentatge

R05.10 - Afrontar amb èxit la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua.

R05.09 - Comprendre i produir missatges orals i escrits sobre aspectes relacionats amb situacions quotidianes.

R05.08 - Disposar de suficients elements lingüístics per a afrontar amb èxit temes abstractes o culturals.

R05.07 - Solucionar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengua en contextos multiculturals i plurilingües.

R05.06 - Ser capaç d'autoregular el propi procés d'aprenentatge, desenvolupant les estratègies adequades dins i fora de l'aula.

R05.05 - Arribar a desenvolupar un aprenentatge autònom, integrant l'ús de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge en l'aula de llengua anglesa.

R05.04 - Dissenyar i portar a la pràctica projectes d'aprenentatge de continguts i llengua estrangera.

R05.03 - Descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seues opinions o explicar els seus plans.

R05.02 - Produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els que té un interès personal

R05.01 - Ser capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja siga en situacions de treball, d'estudi o d'oci.