MP1802 - Llengua Espanyola

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Els fonaments bàsics de la ciència del llenguatge i la comunicació


1. Què és comunicació? Comunicació i llenguatge. Factors de l'acte de la comunicació. Comunicació no verbal. Els signes. La semiologia.

2. Tipus de llenguatge. Llenguatge animal i llenguatge humà. Funcions del llenguatge.

3. Fonaments bàsics de lingüística. Dicotomies de Saussure: llengua i parla, diacronia i sincronia, relacions sintagmàtiques i paradigmàtiques, lingüística interna i externa, significant i significat del signe lingüístic (substància i forma).

4. Divisió de la lingüística. Unitats i nivells de l'anàlisi lingüística.

5. La llengua oral i la llengua escrita


2. Llengua oral


1. Fonètica i fonologia. Fonema, al·lòfon i grafema. Alfabets fonètics.

2. L'accent.

3. L'entonació.

4. La síl·laba.


3. Llengua escrita


1. Ortografia. Història de l'ortografia, reforma ortogràfica.

2. Regles ortogràfiques de l'espanyol. Grafies i accent.

3. Elements d'unió. Els nexes. Coherència i cohesió en l'expressió escrita.

4. La gramàtica del text.

5. Anàlisi i producció de textos narratius, descriptius, expositius i argumentatius.

6. Trets caracteritzadors de diferents tipus de textos: literaris, científics, periodístics, publicitaris, jurídics.


4. Variació lingüística. Els registres i els usos


1. Diferents varietats: diastràtiques, diatòpiques i diafàsiques.

2. Sociolingüística: objecte d'estudi, trets definitoris. Factors d'estratificació lingüística: edat, sexe i nivell sociocultural. Bilingüisme.

3. Dialectologia: formació de les llengües romàniques, dialectes constitutius i consecutius. L'espanyol actual

4. Registre formal-informal. Registre col·loquial, els trets. Els vulgarismes.


5. Mecanismes lingüístics del sistema de la llengua espanyola


1. Morfologia. Estudis de les categories gramaticals. Aspecte formal, funcional i significatiu.

2. Sintaxi. Funcions. Sintagma nominal. Sintagma verbal. Anàlisi de l'oració simple. Classificació de l'oració.

3. Semàntica: lexicologia: formació interna de les paraules, processos de formació de paraules. Lexicografia. Diccionaris: tipologia. Objecte d'estudi de la semàntica: la significació, el sema. Sinonímia, polisèmia, antonímia i homonímia. Camps semàntics. Canvis semàntics i causes. El tabú i els eufemismes